Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Privacy beleid Jeugdwerk Limburg

Respect voor jouw privacy

Jeugdwerk Limburg respecteert jouw privacy. Jeugdwerk Limburg behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Jeugdwerk Limburg verwerkt gegevens volgens de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit privacy beleid geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt worden door Jeugdwerk Limburg. Jeugdwerk Limburg
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Meer weten over de cookies die wij gebruiken, klik hier voor het cookiebeleid.

Soorten Persoonsgegevens

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens, we kennen twee categorieën persoonsgegevens.

Normale persoonsgegevens

 • Naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Het BSN-nummer mag alleen door de overheid of op basis van een wettelijke verplichting worden opgevraagd.

Bijzondere persoonsgegevens

 • Ras, godsdienst, politieke voorkeur, seksuele geaardheid of voorkeuren en medische gegevens.
 • Bij Jeugdwerk Limburg verwerken wij enkel normale persoonsgegevens.

Belanghebbenden

Dit privacy beleid geldt voor alle personen van wie Jeugdwerk Limburg persoonsgegevens verwerkt, dit noemen wij ook wel betrokkenen of belanghebbenden. Daarom geldt dit privacy beleid in ieder geval voor leden, dienstontvangers die geen leden zijn, (toe)leveranciers van Jeugdwerk Limburg, potentiële leden, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven of andere (e-mails) van Jeugdwerk Limburg en overige relaties van Jeugdwerk Limburg.

Grondslag verwerking

Op grond van de wet moeten wij een goede reden hebben om jouw gegevens te mogen verwerken. Dat noemen we ook wel de wettelijke grondslag. Zo verwerkt Jeugdwerk Limburg onder andere persoonsgegevens van haar leden en personen die losse diensten afnemen van Jeugdwerk Limburg. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die voortvloeien uit jouw bezoek aan onze website. Jeugdwerk Limburg verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen, volgens artikel 6 van de AVG:

Toestemming

Indien je toestemming hebt verleend, mag Jeugdwerk Limburg jouw persoonsgegevens verwerken. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op het verzenden van nieuwsbrieven. Je hebt te allen tijde het recht om je eerder gegeven toestemming in te trekken.

Overeenkomst waarbij je partij bent

Om onze afspraken met jou na te kunnen komen is het noodzakelijk dat wij gegevens verwerken. De afspraken die wij met elkaar maken zijn hier uitgangspunt om gegevens te mogen verwerken.

Wettelijke verplichting

Jeugdwerk Limburg is verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, informatie in te winnen en vast te leggen op basis van de wet.

Gerechtvaardigd belang

Jeugdwerk Limburg mag ook persoonsgegevens verwerken indien zij (of een andere betrokken partij (een derde)) hier een gerechtvaardigd belang bij heeft. Hierbij geldt wel dat Jeugdwerk Limburg een strenge afweging maakt van de belangen van de betrokkenen voordat zij hierop een beroep doet.

Overzicht gegevens

Hieronder geven wij een overzicht met voorbeelden van gegevens die wij verwerken als Jeugdwerk Limburg.

 • Contactgegevens, (e-mail)verkeer en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor Jeugdwerk Limburg om haar dienstverlening adequaat uit te kunnen voeren;
 • Contactgegevens die in eerste instantie mondeling zijn verstrekt, inclusief gegevens op visitekaartjes;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in het contactformulier op onze website;
 • Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails, of daaraan gerelateerde technologieën. Dit omvat informatie over het eerste bezoek, het vorige bezoek, het huidige bezoek, bekeken pagina’s en de navigatie op de website;
 • Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: gegevens beschikbaar op openbare social media platforms zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en gegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites.

Jouw rechten op een rij

 • Jij hebt recht op inzage in jouw gegevens, wanneer jij dit wilt;
 • Jij hebt recht om je gegevens te wijzigen, dit noemen we ook wel rectificatie;
 • Jij hebt recht op het indienen van een klacht, wanneer jij een klacht hebt over de werkwijze ten aanzien van de AVG, dan kun je dat melden aan de autoriteit persoonsgegevens;
 • Jij hebt recht op overdracht van je gegevens;
 • Jij hebt het recht om Jeugdwerk Limburg een halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Wanneer jij dit wenst, ontvangt Jeugdwerk Limburg graag een verzoek per e-mail.

Derden & Buitenland

Het verwerken van gegevens doen we zoveel mogelijk binnen Jeugdwerk Limburg, het kan voorkomen dat we anderen moeten inschakelen en dat zij jouw gegevens verwerken. Als gegevens wel worden gedeeld, vraagt Jeugdwerk Limburg eerst jouw toestemming. Het kan zijn dat we je gegevens moeten delen met derden om zo de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt na te komen of indien de wet hierom vraagt.

Indien anderen (dit noemen wij derden) een (deel van de) verwerking namens Jeugdwerk Limburg doen dan zal Jeugdwerk Limburg met die partijen passende (organisatorische en technische) maatregelen nemen in het kader van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Jeugdwerk Limburg schakelt alleen derden in die goede garanties bieden en meewerken aan het treffen van de benodigde maatregelen. Jeugdwerk Limburg houdt een overzicht bij van deze derden.

Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EU worden verwerkt. Dit komt doordat bepaalde dienstverleners van Jeugdwerk Limburg in een land buiten de EU zijn gevestigd. Een voorbeeld hiervan is Microsoft. Ook kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Instagram en LinkedIn. Jeugdwerk Limburg treft de noodzakelijke en passende maatregelen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden voor jouw gegevens.

Maatregelen & Bewaartermijnen

Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Jeugdwerk Limburg binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Jeugdwerk Limburg passende (technische en organisatorische) maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Beveiligingsmaatregelen

 • Versleutelen van data;
 • Passende afspraken maken met (sub)-verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken;
 • Beperkte inzage bevoegdheid binnen Jeugdwerk Limburg;
 • Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
 • Versleutelde communicatie.

Bewaartermijnen

 • Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard worden.
 • Persoonlijke berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.
 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap zullen in beginsel je gegevens binnen 30 dagen verwijderd worden. Behalve als je ons expliciet toestemming geeft om de gegevens te behouden voor doeleinden zoals onderzoeken, toekomstige interessepeilingen of als je de nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen.

Overige zaken

Aansprakelijkheid

Dit privacy beleid heeft betrekking op de persoonsgegevens die Jeugdwerk Limburg verwerkt. Jeugdwerk Limburg is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden.

Wijziging Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door Jeugdwerk Limburg. Zo kunnen we nieuwe wetgeving en andere ontwikkelingen rondom het onderwerp bescherming van persoonsgegevens eenvoudig meenemen.

Identificatie

Jeugdwerk Limburg kan jou bij al je verzoeken vragen om een nadere identificatie, dit om te voorkomen dat Jeugdwerk Limburg gegevens verstrekt aan de verkeerde persoon.

Termijnen

Jeugdwerk Limburg streeft ernaar om jouw vragen en/of verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan één maand, dan ontvang je van Jeugdwerk Limburg hierover bericht.

Vragen & Toezicht

Mocht je vragen hebben over het thema Privacy en Jeugdwerk Limburg, dan kun je contact opnemen met Jeugdwerk Limburg. Contact ons per e-mail info@jeugdwerklimburg.nl of telefonisch (0475 31 51 51).

Of

Mocht je vragen hebben over het thema Privacy en Jeugdwerk Limburg, dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De FG-functionaris van Jeugdwerk Limburg is Inge Stultiëns.