Meld je aan voor de Algemene Ledenvergadering Werkplan & Begroting 2025 op 5 september!
Jeugdwerk Limburg
Search
Close this search box.

Algemene Voorwaarden Jeugdwerk Limburg

Artikel 1 Begrippen

 1. Jeugdwerk Limburg, ondersteunt organisaties die werken met de jeugd in Limburg. Het voornaamste doel van Jeugdwerk Limburg is hierbij het gezamenlijk creëren van een veilige en inclusieve omgeving binnen het jeugdwerk. Jeugdwerk Limburg is gevestigd op de Caulitenstraat 6, te Sint Joost en heeft KVK-nummer 40176931.
 2. Jeugd in Limburg, personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en woonachtig zijn in Limburg.
 3. Leden, sociaal maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en professionals op sociaal en maatschappelijk vlak.
 4. Eenmalige deelnemers, kunnen personen of organisaties zijn die eenmalig deelnemen aan bijvoorbeeld een evenement of training van Jeugdwerk Limburg.
 5. De doelstelling, middels scholing, praktijkgerichte kennisdeling, persoonlijke ondersteuning, advies en maatwerk voorzieningen helpt Jeugdwerk Limburg de effectiviteit binnen het Jeugd- en jongerenwerk te verbeteren.
 6. Regio Bijeenkomsten, zijn bijeenkomsten die plaatsvinden in verschillende regio’s in Limburg met als doel het delen van kennis.
 7. Netwerk Bijeenkomsten, zijn bijeenkomsten die online en offline plaatsvinden met als doel het in contact brengen van diverse organisaties die met de doelgroep jeugd samenwerken.
 8. Evenementen, dit zijn georganiseerde activiteiten die mensen samenbrengen om nieuwe dingen te leren binnen hun vakgebied. Ze variëren in omvang, van kleine workshops tot grotere trainingen en zijn voornamelijk gericht op het verkrijgen van nieuwe kennis.
 9. Online vraag uur bestuur, middels een online georganiseerde meeting kunnen onder meer leden concrete vragen stellen aan het bestuur. Om deze online meeting zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan Jeugdwerk Limburg vragen om de desbetreffende vragen vooraf in te dienen.
 10. Kennisbank, dit is een onlinebibliotheek met artikelen over cruciale thema’s binnen het jeugdwerk.
 11. Huishoudelijk Reglement, voor de leden geldt aanvullend het opgestelde Huishoudelijk reglement van Jeugdwerk Limburg.
 12. Ledenportaal, met dit portaal hebben leden toegang tot documenten, de stukken voor de ledenvergadering, de Community en de evenementen kalender.
 13. Crisissituatie, een crisis kan naar een situatie verwijzen waarin er mogelijk sprake is van bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en/of integriteitskwesties.
 14. Gedragscodes, de personen die verbonden zijn aan Jeugdwerk Limburg dienen te handelen volgens de gedragscode die door Jeugdwerk Limburg is opgesteld.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jeugdwerk Limburg gedane:
  1. Offertes;
  2. Reclames;
  3. Gesloten overeenkomsten;
  4. Aanbiedingen;
  5. Ter beschikking gestelde documentatie;
  6. Overige handelingen in naam van Jeugdwerk Limburg.
 2. Leden en eenmalige deelnemers hebben de algemene voorwaarden voor het afsluiten van een lidmaatschap of het afnemen van een dienst in kunnen zien.
 3. Jeugdwerk Limburg wijst in principe de algemene voorwaarden van anderen af. Let op, partijen kunnen onderling anders bepalen. Dit dient altijd schriftelijk vastgelegd te worden.
 4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal Jeugdwerk Limburg voorzien in een uitleg.
 5. Eventuele ongeldigheid van één of meerdere van deze artikelen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan.

Artikel 3 Aanbod

 1. Het aanbod van Jeugdwerk Limburg bestaat uit:
  1. Diverse lidmaatschappen;
  2. Regio Bijeenkomsten;
  3. Netwerk Bijeenkomsten;
  4. Trainingen gegeven door professionals;
  5. Maatwerk diensten;
  6. Overige evenementen.
 2. Alle aanbiedingen of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd, zijn 14 dagen geldig.
 3. De prijzen in aanbiedingen, offertes en op de website worden in principe inclusief BTW weergegeven.
 4. De diensten die aangeboden worden op de website, worden in principe weergegeven met een individuele beschrijving en bijbehorende prijs.
 5. Een eenzijdige wijziging van het aanbod maakt het gedane aanbod van Jeugdwerk ongeldig.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige situaties.

Artikel 4 Lidmaatschap

 1. Via de website is het mogelijk om een lidmaatschap bij Jeugdwerk Limburg af te sluiten.
 2. Er zijn drie verschillende soorten lidmaatschappen:
  1. Het Intro Pakket, dit pakket is voor organisaties die kennis willen maken met het werk van Jeugdwerk Limburg op een vrijblijvende manier.
  2. Het SeizoenSter Pakket, dit pakket is voor organisaties die in een bepaald seizoen actief zijn.
  3. Het JaarRond Pakket, dit pakket is voor organisaties die het gehele jaar actief zijn, denk hierbij aan jeugdwerkorganisaties, open jongerencentra, voetbalclubs en soortgelijke organisaties.
 3. Het is toegestaan om het lidmaatschap ‘SeizoenSter en JaarRond’ aan het einde van iedere maand op te zeggen, uiterlijk de 25ste van iedere maand. In dat geval wordt het lidmaatschapsgeld naar verhouding in rekening gebracht.
 4. Het lidmaatschap “Intro” kan maximaal één keer gekozen worden door een organisatie. Na afloop van dat jaar eindigt het lidmaatschap automatisch en kan je kiezen voor een omzetting van het lidmaatschap.
 5. Ten aanzien van het lidmaatschap genaamd de “Seizoenster” of het “Jaarrond” geldt dat ze alleen worden verlengd met één jaar indien de desbetreffende organisatie hiervoor expliciet toestemming geeft.
 6. Restitutie ten aanzien van het lidmaatschap is niet mogelijk.
 7. Jeugdwerk Limburg kan indien de omstandigheden hierom vragen besluiten om het lidmaatschap van een specifiek lid per direct te beëindigen. Redenen voor directe beëindiging kunnen zijn: niet betaling (na twee formelere herinneringsberichten), intimidatie, discriminatie, inbreuk op andermans rechten of de gedragscode etc.
 8. Tevens is het huishoudelijk reglement van toepassing op leden, inzage in het huishoudelijk reglement kan hier.

Artikel 5 Betaling

 1. Je ontvangt digitaal de factuur. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden of zal via automatische incasso (indien hiervoor gekozen is) afgeschreven worden.
 2. Je betaling dient volledig en zonder enige vorm van verrekening voldaan te worden.
 3. Na ontvangst van de betaling is het lidmaatschap actief of kan je deelnemen aan de training of het evenement waarvoor je je hebt opgegeven.
 4. Indien je een betalingsregeling wilt overeenkomen dan kan je contact met ons opnemen.
 5. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stem je tevens in met automatische incasso. Dit betekent dat de verschuldigde bedragen automatisch van jouw rekening worden afgeschreven volgens de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 6 Intellectueel Eigendom

 1. Alle rechten met betrekking tot intellectueel eigendom die in het kader van de missie van Jeugdwerk Limburg tot stand zijn gekomen behoren toe aan Jeugdwerk Limburg. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  1. Documenten die het doel van Jeugdwerk Limburg in enerlei vorm ondersteunen;
  2. Speciaal gecreëerde content, zoals checklists;
  3. Informatie leaflet;
  4. Onderwijs en training documentatie;
  5. Offertes;
  6. Informatie van onze website.
 2. Het is uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Jeugdwerk Limburg, waaronder de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en andere rechten die voortvloeien uit creatieve concepten, teksten, video’s, muziek, foto’s, uitvindingen en merken. Bij constatering van een inbreuk zal Jeugdwerk Limburg de inbreukmaker schriftelijk in kennis stellen van de overtreding en eisen dat de inbreuk onmiddellijk wordt gestaakt. Indien hier geen gehoor aan gegeven wordt dan zal Jeugdwerk Limburg juridische stappen ondernemen.
 3. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn eigendom van Jeugdwerk Limburg met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van meer dan 30 dagen duurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Indien Jeugdwerk Limburg reeds een deel van de dienst heeft uitgevoerd dan zal dit in rekening worden gebracht.
 2. Wanneer we onze diensten niet kunnen verlenen dan zullen we zo snel mogelijk contact met je opnemen om zo gezamenlijk een oplossing te vinden.
 3. Jeugdwerk Limburg kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Jeugdwerk Limburg gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn:
  1. Indien (voorlopige) surseance van betaling is verleend;
  2. Wanneer er een gegrond vermoeden van niet voldoening van de betalingsverplichting bestaat;
  3. Wanneer er een faillissement aanvraag is;
  4. Wanneer er sprake is van een onjuiste behandeling van de personen werkzaam bij Jeugdwerk Limburg. Denk aan: intimidatie, discriminatie etc.
  5. Wanneer er een inbreuk gemaakt wordt op de rechten van Jeugdwerk Limburg of een betrokken derde.
 4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Jeugdwerk Limburg dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht. De reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zullen geen deel uitmaken van de ongedaan making.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. De overeenkomst die gesloten is tussen jou en Jeugdwerk Limburg behoort in principe tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Jeugdwerk Limburg niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
 2. Mocht Jeugdwerk Limburg ondanks lid 1 aansprakelijk worden gesteld dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst.
 3. Ter aanvulling op lid 2 geldt ook dat de aansprakelijkheid van Jeugdwerk Limburg op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Jeugdwerk Limburg wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt.
 4. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dien je te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2.
 5. Iedere indirecte aansprakelijkheid met betrekking tot de aangeboden diensten en producten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden.
 6. Wanneer nakoming door Jeugdwerk Limburg blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien je Jeugdwerk Limburg schriftelijk in gebreke stelt. De ingebrekestelling dient een nauwkeurige beschrijving van de tekortkoming en een redelijke termijn te bevatten.
 7. De leden en eenmalige deelnemers vrijwaren Jeugdwerk Limburg voor alle aanspraken van de door derden geleverde diensten.
 8. De organisatie ( in het geval van een crisissituatie) erkent en aanvaardt dat hij/zij te allen tijde handelt voor eigen rekening en risico bij crisissituaties. Dit houdt in dat de organisatie volledig verantwoordelijk is voor zijn/haar acties en beslissingen tijdens een crisis, ongeacht de omstandigheden. De organisatie of betrokken partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of gevolgen die voortvloeien uit de handelingen van de aanvrager tijdens een crisissituatie.
 9. Onze documenten waaronder checklists zijn uitsluitend bedoeld als richtlijn en ondersteuningsdocumentatie. Hoewel we ons best hebben gedaan om nauwkeurige en relevante informatie te verstrekken, kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit soort documenten. Gebruikers dienen altijd hun eigen verstand te gebruiken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelingen. Jeugdwerk Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, letsel of verlies als gevolg van het gebruik van deze documenten.
 10. Onze vignetten of keurmerken hebben uitdrukkelijk geen officiële werking. Het zijn documenten zonder juridische status en zijn niet bindend. Gebruikers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en handelen, zij handelen te allen tijde voor eigen rekening en risico. Jeugdwerk Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, letsel of verlies als gevolg van het gebruik van het veiligheidsvignet.

Artikel 9 Wijzigingen

 1. Het kan zijn dat je verhinderd bent om deel te nemen aan bijvoorbeeld een evenement. Wanneer hiervan sprake is dan ontvangen we graag een afmelding van je.
 2. Voor betaalde evenementen en trainingen gelden de volgende annuleringsregels:
  1. Het annuleren van de deelname kan tot uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van het evenement kosteloos worden gedaan.
  2. Binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement of de training zijn wij helaas genoodzaakt, ongeacht de reden voor het annuleren, 75% van de totale kosten in rekening te brengen.
  3. Bij het annuleren binnen 48 uur voor aanvang van het evenement zijn wij genoodzaakt 100% van de totale kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 Klachten en conflicten

 1. Indien je niet tevreden bent over de dienstverlening van Jeugdwerk Limburg dan kan je de klachtenprocedure van Jeugdwerk Limburg volgen.
 2. Verkorte weergave klachtenprocedure:
  1. Digitale melding van de klacht;
  2. Registratie en ontvangstbevestiging;
  3. Onderzoek en afhandeling;
  4. Terugkoppeling en afsluiting.
 3. Voordat een conflict voorgelegd zal worden aan een rechter zullen wij ons best doen om gezamenlijk met jou het conflict op te lossen. Hierbij zullen wij een mediator inschakelen.
 4. Op alle diensten en rechtshandelingen is het Nederlands Recht van toepassing.
 5. De rechter in de vestigingsplaats van Jeugdwerk Limburg is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van een mogelijk geschil.

Artikel 11 Aanpassen Algemene Voorwaarden

 1. Het bestuur van Jeugdwerk Limburg is bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wanneer er relevante wijzigingen zijn van de algemene voorwaarden zullen we je op de hoogte brengen.

Artikel 12 Druk- en zetfouten

 1. Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Indien je twijfelt dien je contact op te nemen met Jeugdwerk Limburg.

Artikel 13 Privacy

 1. Bij Jeugdwerk Limburg hechten wij veel waarde aan het thema privacy. In het Privacy Beleid kan je lezen welke gegevens Jeugdwerk Limburg verwerkt en hoe Jeugdwerk Limburg dit doet.

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Wanneer Jeugdwerk Limburg een gespecialiseerd trainer inhuurt dan zal de desbetreffende trainer
  voorzien in een bewijs van deelname of certificaat.
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 27 juni 2024.